Warsztat Samoobsługowy

ul. Warszawska 3A
05-082 Blizne Łaszczyńskiego

721 287 155

Regulamin korzystania z warsztatu samoobsługowego GreenPoint

 1. Warsztat samoobsługowy Greenpoint oferuje stanowiska z podnośnikiem, stanowiska bez podnośnika, zestawy narzędzi, narzędzia specjalistyczne do samodzielnych napraw samochodów oraz motocykli wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 2. Klient przed skorzystaniem ze stanowiska jest zobowiązany do zapoznania się oraz podpisania postanowień niniejszego regulaminu oraz umiejscowionych w widocznym miejscu na terenie warsztatu: przepisów BHP, PPOŻ, rozmieszczenia środków gaśniczych oraz wyjść ewakuacyjnych a także zasad posługiwania się narzędziami specjalistycznymi.
 3. Klient zobowiązuje się do przeprowadzania napraw narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz nie stwarzając warunków uciążliwych lub zagrożenia dla innych klientów warsztatu samoobsługowego.
 4. Opłaty za korzystanie ze stanowisk uiszcza się u obsługi wg cennika za każdą rozpoczętą godzinę najmu.
 5. W cenę wliczone jest: stanowisko z podnośnikiem lub bez, zestaw kluczy przy stanowisku, dodatkowe oprzyrządowanie znajdujące się na wyposażeniu stanowiska, opłatę za energię elektryczną oraz korzystanie z sanitariatów.
 6. W razie konieczności użycia narzędzi specjalnych klient każdorazowo zgłasza potrzebę obsłudze – po wykonaniu naprawy klucz należy niezwłocznie zwrócić ponownie osobie wydającej.
 7. Obsługa warsztatu samoobsługowego nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewiedzą lub wykorzystaniem narzędzi w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem przez klientów a także przeprowadzane przez nich samych naprawy.
 8. W przypadku zniszczeń, uszkodzeń lub znacznych zużyć spowodowanych nieodpowiednim wykorzystaniem Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną oraz finansową.
 9. Zastrzeżenia dotyczące stanu i/lub ewentualnych uszkodzeń narzędzi wynajmowanych przez Klienta muszą być zgłaszane przed rozpoczęciem korzystania z nich. W przypadku nie zgłoszenia  zastrzeżeń  uszkodzenia narzędzi mogą być doliczone do rachunku Klienta.
 10. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim ( a także warsztatowi) wynikłe z jego działania.
 11. Zabrania się wynajmującym jakiegokolwiek operowania podnośnikiem. Tylko i wyłącznie obsługa warsztatu obsługuje podnośnik. W trakcie korzystania ze stanowiska uniesienie lub obniżenie podnośnika trzeba każdorazowo zgłaszać do obsługi warsztatu.
 12. O wszystkich problemach wynikłych  w trakcie korzystania  ze stanowiska Klient zobowiązany  jest bezzwłocznie  powiadomić obsługę.
 13. Po zakończeniu korzystania ze stanowiska klient musi, wyłączyć wszystkie urządzenia warsztatowe, odłożyć na miejsca niezniszczone wszystkie narzędzia z których korzystał, dokonać opłaty za czas na stanowisku oraz uprzątnąć i opuścić stanowisko.
 14. Obsługa warsztatu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione na terenie warsztatu.
 15. Na całym terenie warsztatu samoobsługowego Greenpoint zakazuje się spożywania alkoholu, tytoniu i innych środków odurzających oraz zakazuje się przebywania osób pod wpływem tych substancji.
 16. Obsługa jeśli uzna za uzasadnione może odmówić korzystania z usług warsztatu.
 17. O sprawach nie wymienionym w niniejszym regulaminie a budzących jakiekolwiek wątpliwości decyduje obsługa warsztatu samoobsługowego Greenpoint.

Warszat
samoobsługowy

Serwis
ogumienia

Wsparcie
mechanika